1.Algemeen

Intias investigations  is verwerker en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze overeenkomst. Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend en ondanks het feit dat dit document met zorg is aangemaakt, kunnen fouten mogelijk zijn.

2.Verwerking persoonsgegevens

Intias investigations verwerkt uw persoonsgegevens, omdat U op enigerlei wijze betrokken bent in een kwestie waarnaar wij in opdracht van derden onderzoek voeren en / of omdat U deze gegevens aan ons hebt verstrekt. In het onderstaande overzicht is omschreven welke gegevens wij onder andere kunnen verwerken indien dit relevant is in het kader van de opdracht.

  • Gegevens (details – doel/grond van verwerking)
  • Naam ( voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam -correspondentie)
  • Titel (correspondentie),geboortedatum en geboorteplaats, adres ( privé of zakelijk of anders), emailadres, telefoonnummer(s), gegevens werkgever, foto’s ( verstrekt door betrokkene of vervaardigd tijdens onderzoek), op naam gestelde documenten zoals facturen, verklaringen, formulieren.

3.Doel en grondslag

Intias investigations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Communicatie: telefonisch, digitaal (e-mail), schriftelijk of persoonlijk.
  • Het verrichten van onderzoek waaronder inbegrepen het doen van verificatie en opstellen van een rapportage van de onderzoeksbevindingen voor onze opdrachtgever.

4.Software en beveiliging

Intias investigations maakt bij haar dienstverlening gebruik van digitale bedrijfsprocessensystemen en software. Intias investigations neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt daartoe passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik tegen te gaan. De beveiligingsmaatregelen hebben een beveiligingsniveau, passend bij de aard van de dienstverlening en zijn in overeenstemming met de wettelijke vereiste. Intias investigations zal haar beveiligingsmaatregelen in de toekomst steeds zodanig aanpassen dat een passend beschermingsniveau is  gegarandeerd. Indien U meer informatie wenst te ontvangen over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, kan U hiervoor een onderbouwd verzoek doen bij Intias investigations.

5.Geautomatiseerde besluitvorming of selectie

Intias investigations neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen en maakt geen gebruik van profileringen. Meer specifiek wordt hiermee verwezen naar besluiten die worden genomen of selecties die worden gemaakt door computersystemen zonder dat daarbij een persoonlijke inbreng is.

6.Bewaarduur van persoonsgegevens

Intias investigations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle data wordt in principe bewaard tot 5 jaar na de laatste handeling in de opdracht, tenzij andere termijnen zijn geëist vanuit een wettelijke verplichting of die van onze opdrachtgevers. Indien U meer informatie wenst over uw specifieke situatie, verzoeken wij U om dit kenbaar te maken, zodat wij U kunnen informeren.

7.Delen van gegevens

Intias investigations deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als gehanteerd door Intias investigations.

8.Inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intias investigations. Daarnaast hebt U het recht op zogenoemde gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat U aan ons een verzoek kan doen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar U of naar een andere door U opgegeven organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of intrekking van uw eerdere toestemming doen via info@intias.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek is door U is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs mee te zenden. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk 4 weken na uw verzoek.

9.Slotopmerking

Dit document is met zorg samengesteld, maar fouten zijn altijd mogelijk. Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend. De meest recente versie is ten allen tijde opvraagbaar bij ons secretariaat info@intias.com. Als U de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, verzoeken wij U om contact met ons op te nemen. 

Uitvoeringsvoorwaarden

Bij een overeenkomst tussen een privé-detective en een opdrachtgever gaat het steeds om een middelenverbintenis. De privé-detective zal  er steeds op toezien dat er te allen tijde  voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Elk onderzoek wordt gevoerd met het oog op legaliteit, proportionaliteit, subsidiariteit en finaliteit.