1. Toepassing

Bij elke opdracht / offerte / aanbieding en / of inschrijving aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen de partijen regelen. Elke partij verbindt zich ertoe deze voorwaarden ten alle tijden na te leven. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van Intias ( www.intias.com).

2. Inschrijving / bevestiging

Door het inschrijvingsformulier (digitaal) te ondertekenen, komt er bij de ontvangst ervan door Intias BV, een overeenkomst tot stand, die na de bevestigingsmail door Intias BV, bindend wordt voor alle partijen.

De cursist verklaart zich akkoord om de factuur te voldoen binnen de 30 dagen na ontvangst en uiterlijk voor de begindatum van de cursus.

Alle vragen betreffende de inschrijving, worden door Intias BV binnen de 48 uur beantwoord.

Annuleren van een inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren, en ter attentie van de contactpersoon die vermeld werd in de bevestigingsmail. De annulering is kosteloos tot 2 weken voor de start van de cursus.

In geval van annulering gelden steeds de volgende regels:

Bij opleidingen van korte duur ( minder dan 3 sessies) blijft het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

Bij opleidingen van lange duur (meer dan 3 sessies) blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

In geval van niet-betaling van de factuur voor de vervaldag, zullen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten worden aangerekend op basis van de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum,  en een schadevergoeding van 10% van het volledige bedrag van de factuur met een minimum van 40€.

De (toekomstige)  cursist en de rechtspersoon op wiens naam de factuur zal worden opgemaakt, zijn verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur, en zullen worden gehouden aan deze verplichting, indien er problemen zouden ontstaan rond de betaling van de factuur.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe aan de betalingsvoorwaarden te voldoen zoals deze vermeld staan op de offerte.

3. Uitvoering van het opleidingsaanbod

Intias BV behoudt te allen tijde het recht om geplande cursussen te wijzigen of te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden en zonder het te moeten betalen van een schadevergoeding. In dat geval zullen de cursisten hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden, en behouden zij zich het recht om zich uit te schrijven, en zal het reeds betaalde cursusgeld integraal worden terugbetaald. Intias BV is gerechtigd om (toekomstige) cursisten te screenen via open bronnen onderzoek, en op basis hiervan een cursist of groep te weigeren of uit te sluiten van deelname aan een opleiding. Intias BV houdt zich hierbij aan de geheimhoudingsplicht, en zal de verkregen gegevens niet verstrekken aan derden.

4. Afwezigheden

De cursist kan na overleg met de verantwoordelijke van Intias Academy een gemiste (theorie) les inhalen, indien dit mogelijk is in een andere groep. Praktijklessen en examens kunnen niet ingehaald worden, met uitzondering van een schriftelijk theorie examen bij een gewettigde afwezigheid. In dat geval zal er door de verantwoordelijke van Intias academy een nieuwe datum voorgesteld worden. Een inhaalexamen kan slechts 1x plaatsvinden. Bij het niet aanwezig zijn in de lessen of de examens blijft de financiële verplichting t.o.v. Intias BV evenwel gelden.

5. Getuigschriften en certificaten

De datum voor elk examen zal schriftelijk aan de deelnemers meegedeeld worden aan elke start van de cursus. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het zich aanmelden op het aangegeven tijdstip.

Intias academy maakt gebruik van het basis examenreglement volgens de wettelijke regelgeving.

De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor de behaalde examenresultaten, en zullen, indien ze geslaagd zijn, een getuigschrift of certificaat ontvangen zodra de volledige factuur voor de opleiding en de bijbehorende examens is voldaan.

6. Prijzen voor opleidingen en examens

De prijzen voor zowel de opleidingen, de examens en bijscholingen, kunnen jaarlijks 1x aangepast worden, met ingang in de maand januari. De (toekomstige) deelnemers dienen hiervan niet vooraf geïnformeerd te worden.

7. Burgerlijke aansprakelijkheid

Intias BV is niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade voor, tijdens of na de lessen, behalve dan degenen die binnen de burgerlijke aansprakelijkheid vallen.

8. Copyright

Het lesmateriaal dat tijdens de lessen aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld, zoals de cursusboeken of bestanden waartoe de deelnemer tijdens de opleiding toegang heeft, mogen onder geen enkel beding gekopieerd worden of overgenomen, of in een geautomatiseerd bestand opgeslagen worden.

Volgens de wet van 30 juni 1994 zijn alle teksten, items op de website, foto’s en afbeeldingen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen enkel geraadpleegd worden voor privé gebruik.

Het is verboden om lesmateriaal en / of informatie die verstrekt worden aan de deelnemers tijdens de opleiding, te gebruiken voor het geven van opleidingen of opleidingsdoeleinden, of anderen in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij men hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating van de verantwoordelijke van Intias BV heeft bekomen.

Waar het een opleiding betreft die met een vorm van open bronnen onderzoek te maken heeft, of hiermee gerelateerd is, zal de cursist de toegang tot de database nooit doorgeven aan derden, en de inloggegevens die hij toegewezen krijgt om de database te raadplegen, zal hij uitsluitend voor zichzelf houden. Mochten deze gegevens op enigerlei wijze in het bezit komen van onbevoegden, zal de cursist hiervan onmiddellijk de verantwoordelijke van Intias BV in kennis stellen.

9. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die door de deelnemer aan een opleiding bij Intias BV worden verstrekt, zullen volgens de wettelijke regelgeving bewaard en beschermd worden, en kunnen, indien de deelnemer dit wenst, na het afronden van de opleiding uit de database van Intias BV verwijderd worden.