Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Afpersing

Afpersing is een aparte vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Hierbij zal de dader van dit misdrijf de goederen niet wegnemen maar doen afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging. In geval van chantage is er sprake van het dwingen van afgifte van geld, door te dreigen met het openbaar maken van persoonlijke informatie of geheimen van het slachtoffer, of door te geven aan derden. Het slachtoffer wordt plots geconfronteerd met een vorm van geweld die een grote impact kan hebben op het veiligheidsgevoel.

Sterk dossier

Om een sterk dossier samen te stellen alvorens aangifte te doen bij politie of justitie, kan een vergund privé-detective helpen om overtuigingsstukken te verzamelen, zoals e-mails, foto’s, screenshots enz…

 Art. 461 van het strafwetboek

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging.