Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Partnergeweld

Partnergeweld

Wat verstaat men onder partnergeweld?

Er zijn verschillende vormen van partnergeweld. Meestal doen de feiten zich voor in een zeer private sfeer en zijn ze  soms moeilijk aan te tonen. Het is voor een slachtoffer van partnergeweld ook niet altijd duidelijk wanneer er moet ingegrepen worden , omdat er grenzen overschreden worden. Er kan sprake zijn van  fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen partners of ex partners.

Wat zijn de verschillende vormen van partnergeweld?

Fysiek geweld gaat meestal over slagen en verwondingen, doodslag, vergiftiging….het gaat hier over het feit dat de dader het slachtoffer opzettelijk lichamelijke schade toebrengt. 1 op 5 personen krijgen hiermee te maken binnen een relatie.
Psychisch of geestelijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld, en is ook moeilijk aan te tonen omdat het gaat over vernederen, bedreigen of het isoleren. Het is in dit geval moeilijk om een gerechtelijk dossier op te bouwen.
Seksueel geweld betekent dat er sprake is van het ongewild aanraken van het lichaam van een persoon. Er is sprake van aanranding indien iemand wordt gedwongen om ontuchtige handelingen te plegen of te ondergaan. Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie (binnendringen van het lichaam) van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. Het ongewild tonen van geslachtsdelen of van seksueel getinte beelden een de partner is strafbaar. Elke vorm van seksueel geweld is een zedenmisdrijf.
Economisch geweld betekent dat de ene partner de andere partner opzettelijk en doelbewust zal uitbuiten of financieel afhankelijk maken.

Sterk juridisch dossier met privé-detevctive

Een vergunde privé-detective kan discreet een sterk, juridisch correct dossier samenstellen zodat de bevoegde instanties gepaste maatregelen kunnen stellen als er bepaalde grenzen overschreden worden.

Art. 372 van het strafwetboek

Elke aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging gepleegd op de persoon of met behulp van de persoon van een kind van het mannelijke of vrouwelijke geslacht beneden de volle leeftijd van zestien jaar, wordt gestraft met opsluiting (van vijf jaar tot tien jaar).
 

 Art. 410 van het strafwetboek

 Indien de schuldige, in de gevallen omschreven in de artikelen 398 tot 405, de misdaad of het wanbedrijf pleegt tegen zijn vader, moeder of andere bloedverwanten [in de rechte opgaande lijn of in de zijlijn tot de vierde graad], wordt de minimumstraf bedoeld in die artikelen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting.
Hetzelfde geldt ingeval de schuldige de misdaad of het wanbedrijf heeft gepleegd tegen zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd heeft en een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft of gehad heeft. (Bovendien wordt de maximumstraf, in het geval bepaald in artikel 398, eerste lid, verhoogd tot gevangenisstraf van een jaar.)