Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Stalking

Stalking, is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook te bedreigen.

Stalking kan strafbare feiten inhouden of tot strafbare feiten leiden, zoals vandalisme, laster, smaad, mishandeling of bedreiging. In veel, wellicht zelfs de meeste gevallen, gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet strafbaar zijn, zoals het toesturen van cadeaus, achtervolgen, bespieden, opbellen of schrijven en e-mailen. Een stalker tracht op allerlei manieren controle en macht uit te oefenen over een slachtoffer. Het slachtoffer zal in het beginstadium meestal de stalker op een vriendelijke manier proberen af te wimpelen. Dit heeft echter meestal een averechts effect, omdat de stalker ten eerste aandacht krijgt, dus beloond wordt voor zijn gedrag, en ten tweede de afwijzing op zijn of haar eigen manier zal kunnen interpreteren.

In latere stadia zal het slachtoffer situaties uit de weg proberen te gaan die tot contact met de stalker kunnen leiden, wat tot isolatie kan leiden. Stalking veroorzaakt gevoelens van depressie, schaamte, angst, laag zelfvertrouwen en machteloosheid, die vaak aanhouden nadat de stalking is gestopt. Soms wordt er bewust voor gekozen om de politie erbuiten te laten, vanwege de angst voor het risico dat de stalker wraak zal nemen. Aangifte in een te vroeg stadium kan ertoe leiden dat de politie niets kan ondernemen en de stalker zich hierdoor zelfs gesterkt voelt in zijn activiteiten.

Sterk dossier met bewijsmateriaal

Stalking is een klachtmisdrijf. Er moet een klacht ingediend worden alvorens politie en justitie kunnen optreden. Het is daarom heel belangrijk om een sterk dossier op te bouwen aan de hand van rechtsgeldig verkregen bewijsmateriaal. U kan zich hierbij laten bijstaan door een vergund privé-detective die de stalker kan identificeren en die effectieve bewijzen kan verzamelen, zodat er juridische stappen kunnen worden ondernomen, en de politie efficiënt kan optreden. De vergunde privé-detective zal bij het vaststellen van een strafbaar feit, hiervan steeds melding maken bij de Procureur des Konings van het arrondissement waar het feit wordt gepleegd.

Sinds 1998 is stalking strafbaar. In het strafwetboek vindt men dit terug onder de term belaging. In Art 442 wordt beschreven dat het binnendringen van een woning zonder toestemming van de eigenaar of de huurder strafbaar is. Volgens Art 442 bis maakt hij die een persoon  belaagt terwijl hij weet of zou moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die persoon ernstig verstoort, zich schuldig aan een wanbedrijf. 

De vergunde privé-detective zal bij het vaststellen van een strafbaar feit, hiervan steeds melding maken bij de Procureur des Konings van het arrondissement waar het feit wordt gepleegd.